کد دورهنام دورهظرفیتروز برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریمدت
۱۲۱ICDLموجودفقط جمعه ها۹۷/۰۹/۱۶۱۰:۰۰ – ۱۴:۰۰
۱۴ جلسه
۱۲۲ICDLموجودیکشنبه و سه شنبه۹۷/۱۰/۰۲۱۷:۰۰ – ۱۹:۰۰۲۷ جلسه
۱۲۳ICDLموجودیکشنبه و سه شنبه۹۷/۰۸/۰۶۱۰:۰۰ – ۱۳:۰۰۲۷ جلسه
۱۲۴ICDLموجودروزهای زوج۹۷/۰۸/۱۶۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰۲۷ جلسه
۱۲۵ICDLموجودفقط جمعه ها۹۷/۰۸/۱۱۱۶:۰۰ – ۲۰:۰۰
۱۴ جلسه
۱۲۶ICDLموجودفقط پنجشنبه ها۹۷/۸/۱۰۰۹:۰۰ – ۱۳:۰۰
۱۴ جلسه
۱۲۷ICDLموجودیکشنبه – سه شنبه۹۷/۰۸/۱۲۱:۰۰ – ۱۹:۰۰۲۷ جلسه
۴۱۶فتوشاپموجودشنبه – دوشنبه – چهارشنبه۹۷/۰۸/۱۹۱۷:۰۰ – ۱۹:۰۰۱۰جلسه
۴۱۷فتوشاپموجودفقط جمعه ها۹۷/۰۸/۱۱۱۰:۰۰ – ۱۳:۰۰۱۰ جلسه
۴۱۸فتوشاپموجودیکشنبه – سه شنبه۹۷/۰۸/۱۳۱۷:۰۰ – ۱۹:۰۰۱۰ جلسه
۵۰۷اتوکدموجودروزهای زوج۹۷/۰۸/۱۲۱۹:۰۰ – ۱۷:۰۰۱۲ جلسه
۲۱۵حسابداریموجودفقط پنجشنبه ها۹۷/۰۸/۱۹۱۴:۰۰ – ۱۰:۰۰۲۷ جلسه
۲۱۶حسابداریموجودیکشنبه- سه شنبه۹۷/۰۸/۰۶۲۰:۳۰ – ۱۸:۰۰۲۷ جلسه
۲۱۷حسابداریموجودشنبه – دوشنبه – چهارشنبه۹۷/۰۸/۱۹۱۹:۰۰ – ۱۷:۰۰۲۷ جلسه
۵۰۹۳DMaxموجودشنبه – دوشنبه – چهارشنبه۹۷/۰۸/۱۲۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰۲۷ جلسه
۳۱۱طراحی سایت با وردپرسموجودفقط پنجشنبه ها۹۷/۰۸/۱۰۱۸:۰۰ – ۱۴:۰۰۱۱ جلسه

برای رفاه حال شما کاربر عزیز و تسهیل در اطلاع رسانی تمام دوره‌ های در حال شروع آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری آریا تهران به شکل لیست فوق در اختیار شما قرار خواهد گرفت. لیست فوق هر هفته با توجه به دوره های در حال شروع آپدیت می گردد.